Відкрити меню

Що таке холдингова компанія


Стисло по темі холдингової компанії

Мабуть, багато хто бачив статті на тему «Топ 10 холдингів України» або «Рейтинг 45 найбільших аграрних холдингів України». Багато хто чув слово «холдинг» або ж зустрічався із поняттям «медіа-холдинг». Але ось що це – відповісти можуть не всі.

В цій статті ми постараємося пояснити, що ж означає поняття «холдингова компанія» у 2020 році.

Що таке холдингова компанія

В Україні правовому регулюванню роботи холдингів присвячені Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV та Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 №3528-IV. У них зазначено, що холдингова компанія – це акціонерне товариство, яке володіє, користується і розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств.

При цьому, холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) – це такий пакет акцій (часток, паїв) корпоративного підприємства холдингової компанії, який перевищує 50 відсотків чи становить величину, необхідну для вирішального впливу на господарську сферу корпоративного підприємства холдингової компанії.

Щоб не заплутати вас ще більше, пояснимо, що таке холдинг простими словами. Слово «холдинг» з англійської перекладається як утримання або володіння. Тобто холдинг – це система комерційних організацій, в якій є керуюча компанія і мережа контрольованих нею організацій. Керуючу організацію ще називають «материнською», тому що вона володіє «контрольним» пакетом акцій (або частками в статутному фонді) інших компаній. Розмір контрольного пакету в кожній країні свій (зазвичай від 20% і вище). Володіння контрольним пакетом дає право керувати та контролювати діяльність підпорядкованої структури.

Корпоративне підприємство – це господарське товариство, корпоративним пакетом акцій (часток, паїв) якого володіє, користується й розпоряджається материнська організація. Його ще називають дочірнім. Відповідно державне корпоративне підприємство – це відповідне товариство державної форми власності.

Простіше кажучи, холдингова компанія – це підприємство, яке володіє акціями (або частками в статутному фонді) інших компаній. Як правило, холдингова компанія не веде ніякої господарської діяльності. Її доходи – це дивіденди від інших організацій.

Наприклад, за даними 2010 року усім відома міжнародна холдингова компанія «Нестле» (Швейцарія) сконцентрувала контрольні пакети 6 основних дочірніх фірм. Вони є також змішаними холдинговими компаніями. Серед них «Юнілак Інк.», «Нестле Продактс», «Нестле холдингс», «Мегті ентерпрайзес» та «Фіндус інтернешнл».

Для чого створюють холдинги

Створення холдингу має свої значні переваги.

 1. Оптимізація податкового навантаження. Через те, що в Україні дуже мало пільг по оподаткуванню, існує думка, що створювати потрібно холдинг так, щоб керуюча організація розміщувалася за кордоном – в офшорі або країні з пільговим оподаткуванням. У цьому випадку компанія в Україні буде вважатися дочірньою. Щоб податкове планування мало сенс, потрібно знайти таке поєднання юрисдикцій, що скорочують розмір певних податків. Інакше потоки дивідендів, відсотків та роялті можуть походити від країн, які утримують податки, і приходити до країн, які стягують податки.
 2. Контроль над підприємствами. Але це не позбавляє дочірніх підприємства юридичної самостійності. Простіше кажучи, працює принцип «децентралізація операцій при централізації контролю».
 3. Концентрація капіталів, більш вільне їх перетікання, на цій основі – оптимізація інвестиційного процесу.
 4. Загальна технічна, економічна, кадрова політика.
 5. Завоювання нових територій ринку, розширення асортименту продукції, використання додаткових виробничих потужностей як результат поглинання підприємств.
 6. Кооперація суміжних підприємств (наприклад, пов’язаних технологічним ланцюжком).

Види холдингів

За своєю структурою холдинги бувають:

 • Прості – у їх структуру входять одна материнська організація, одна або кілька контрольованих нею дочірніх підприємств;
 • Складні – у їх складі є материнська організація та дочірні підприємства, які вважаються материнськими по відношенню до інших («внучатих») компаній.

Залежно від методу виникнення холдингу:

 • горизонтальна інтеграція – отримання контролю над підприємствами, які об’єднані одним і тим же видом бізнесу (машинобудування, харчова промисловість і т.д.); основна робота таких холдингів – завоювання території нових секторів ринку;
 • вертикальна інтеграція – це з’єднання підприємств єдиного технологічного циклу (від сировини до готового продукту), основна мета такого з’єднання це зменшення загальних витрат, отримання цінової стабільності, збільшення і зростання вартості холдингової компанії.

Залежно від підстав створення:

 • майновий холдинг, який володіє пакетом акцією дочірніх підприємств;
 • договірний холдинг, який відрізняється від майнового холдингу тим, що холдингова компанія не володіє майновими правами дочірніх компаній, а керує на підставі договору.

Залежно від функцій і видів робіт виділяють:

 • чистий холдинг – головна компанія вважається правовласником контрольного пакету акцій дочірніх компаній та виконує тільки контрольно-управлінські функції без безпосередньої участі у виробництві;
 • змішаний холдинг – головна компанія виконує і управлінські функції, і веде виробничу діяльність, надає послуги.

Створення холдингової компанії

За правилами ст.3 Закону №3528, холдингові компанії можуть утворюватися:

 • органами, уповноваженими на управління державним майном, державними органами приватизації, разом із іншими засновниками, шляхом об’єднання у статутному капіталі корпоративних пакетів акцій (часток, паїв);
 • іншими суб’єктами на договірних засадах.

У випадках, передбачених законодавством, холдингові компанії утворюються за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи Кабінету Міністрів України, які погоджують проекти установчих документів та дають дозвіл на концентрацію.

Концентрація – це об’єднання підприємств, яке сприяє зростанню економічної влади на ринку і його монополізації. В такому випадку з’являється можливість зловживати монопольним становищем на ринку, що обмежує конкуренцію та негативно позначається на інших суб’єктах ринку.

Хто і коли повинен отримувати такий дозвіл, детальна процедура його отримання вказана в Законі України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 №2210-III. За правилами цього Закону, концентрацією визнається, наприклад:

 • злиття суб’єктів господарювання або приєднання одного підприємства до іншого;
 • безпосереднє або опосередковане придбання або одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення або перевищення 25 або 50% голосів у вищому органі управління суб’єкта господарювання;
 • придбання безпосередньо або через інших осіб контролю, одним або кількома суб’єктами господарювання, над одним або кількома суб’єктами господарювання чи частинами суб’єктів господарювання. Зокрема, шляхом створення ситуації, при якій більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових та виконавчих органів двох чи більше суб’єктів господарювання обіймають одні й ті ж особи.

Рішення про створення приймається власниками холдингових корпоративних пакетів акцій, що оформлюється договором. Статутний капітал холдингової компанії формується за рахунок внесків засновників – у формі корпоративних пакетів акцій (часток, паїв), додаткових вкладів у формі майна, коштів, нематеріальних активів, необхідних для роботи компанії. Частка в формі майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення діяльності холдингової компанії, не повинна перевищувати 20 відсотків статутного капіталу холдингової компанії.

До речі, в Статуті потрібно вказати обмеження щодо укладення угод для органів управління компанії, а, також, з приводу випуску цінних паперів.

Загальні збори можуть вирішувати питання про:

 • створення єдиної фінансової, інвестиційної, виробничо-господарської і науково-технічної політики корпоративних підприємств;
 • визначення напрямів та порядку використання прибутку корпоративних підприємств;
 • затвердження планів виробничого та соціального розвитку підприємств;
 • будь-які інші питання, якщо вони входять в коло повноважень таких зборів відповідно до статуту.

Холдинг вважається юридичною особою від дати державної реєстрації, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV. Протягом місяця з дня державної реєстрації компанія має оприлюднити інформацію про напрями своєї роботи в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У нашій статті ми розповіли, як поетапно реєструвати юридичну особу, які потрібні документи та куди їх подавати, уточнили вартість реєстрації, пояснили суть установчих документів та їх складання. Ця інформація дозволить зрозуміти загальний порядок реєстрації. Вона буде корисна вам, незалежно від того, чи хочете ви займатися реєстрацією самостійно, або ж приймете рішення звернутися до фахівця.

Зверніть увагу! Особливістю холдингових компаній є необхідність протягом усього періоду своєї діяльності, не рідше одного разу на рік, оприлюднювати свою консолідовану фінансову звітність та фінансову звітність корпоративних підприємств.

Що таке холдингова компанія

Підпишіться на нашу юридичну розсилку!

Підводимо підсумки по темі створення холдингових компаній:

 1. Холдингова компанія – це підприємство, яке володіє акціями (або частками в статутному фонді) інших компаній.
 2. Рішення про створення холдингу приймається власниками холдингових корпоративних пакетів акцій, що оформлюється в майбутньому договором.
 3. Така компанія набуває статусу юридичної особи з дати державної реєстрації. Порядок її створення визначається Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV.

© 2020 Юридичний самозахист · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Всі зображення на ресурсі використовуються згідно з ліцензією Creative Commons CC0
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru